संस्कृत शब्द​ सैनिकैः का अर्थ (Meaning of Samskrit word sainikaiH)

सैनिकैः

वर्णविच्छेदः – स् + ऐ + न् + इ + क् + ऐः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् तृतीया विभक्तिः
  • विक्रमसिंहनामकः महाराजः आसीत्। एकदा अन्यप्रदेशं गन्तुं महाराजः अश्वम् आरुह्य अन्यैः सैनिकैः सह प्रस्थितवान्।

हिन्दी में अर्थ​

सैनिकों

Meaning in English

soldiers