संस्कृत शब्द​ रोगिणं का अर्थ (Meaning of Samskrit word rogiNaM)

रोगिणं

वर्णविच्छेदः – र् + ओ + ग् + इ + ण् + अं
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
मूलशब्दः - रोगिन्
  • राजमार्गे अहम् एकं रोगिणं दृष्टवान्। तस्य परिस्थितिः शोचनीया आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

रोगी को

Meaning in English

patient