संस्कृत शब्द​ रथेण का अर्थ (Meaning of Samskrit word ratheNa)

रथेण

वर्णविच्छेदः – र् + अ + थ् + ए + ण् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • रामः रथेण गच्छति।

हिन्दी में अर्थ​

रथ से

Meaning in English

by chariot