संस्कृत शब्द​ रमाबाई का अर्थ (Meaning of Samskrit word ramAbAI)

रमाबाई

वर्णविच्छेदः – र् + अ + म् + आ + ब् + आ + ई
  • इंग्लैण्डदेशात् रमाबाई अमरीकादेशम् अगच्छत्।

हिन्दी में अर्थ​

रमाबाई (नाम)

Meaning in English

Ramabai (name)