संस्कृत शब्द​ अमरीकादेशम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word amarIkAdesham)

अमरीकादेशम्

वर्णविच्छेदः – अ + म् + अ + र् + ई + क् + आ + द् + ए + श् + अ + म्
  • इंग्लैण्डदेशात् रमाबाई अमरीकादेशम् अगच्छत्।

हिन्दी में अर्थ​

अमेरिका को

Meaning in English

to the United States of America