संस्कृत शब्द​ रक्तः का अर्थ (Meaning of Samskrit word raktaH)

रक्तः

वर्णविच्छेदः – र् + अ + क् + त् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • कमलस्य वर्णः कः? - कमलस्य वर्णः रक्तः।

हिन्दी में अर्थ​

लाल ( रंग ​)

Meaning in English

red ( color )