संस्कृत शब्द​ राज्ञे का अर्थ (Meaning of Samskrit word rAj~ne)

राज्ञे

वर्णविच्छेदः – र् + आ + ज् + ञ् + ए
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् चतुर्थी विभक्तिः
  • मण्डूकराजः झटिति योगबलेन पुत्रीं तत्र आनाय्य तां राज्ञे दत्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

राजा

Meaning in English

king