संस्कृत शब्द​ पुत्रम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word putram)

पुत्रम्

वर्णविच्छेदः – प् + उ + त् + र् + अ + म्
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • एकस्मिन् अहनि पिता पुत्रम् आहूय अवदत्।

हिन्दी में अर्थ​

पुत्र को

Meaning in English

to the son