संस्कृत शब्द​ पुत्रान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word putrAn)

पुत्रान्

वर्णविच्छेदः – प् + उ + त् + र् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • मातरः पुत्रान् लालयन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

बेटों को

Meaning in English

(to) sons