संस्कृत शब्द​ मातरः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mAtaraH)

मातरः

वर्णविच्छेदः – म् + आ + त् + अ + र् + अः
बहुवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • मातरः पुत्रान् लालयन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

माताएँ

Meaning in English

mothers