संस्कृत शब्द​ पुत्राः का अर्थ (Meaning of Samskrit word putrAH)

पुत्राः

वर्णविच्छेदः – प् + उ + त् + र् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्।
  • एतस्य नाम धृतराष्ट्रः। एतस्याः नाम गान्धारी। एतयोः पुत्राः एव कौरवाः।
  • वृद्धायाः कति पुत्राः?

हिन्दी में अर्थ​

बेटे

Meaning in English

sons