संस्कृत शब्द​ पुत्रं का अर्थ (Meaning of Samskrit word putraM)

पुत्रं

वर्णविच्छेदः – प् + उ + त् + र् + अं
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
  • पिता गच्छन्तं पुत्रं भोजनाय कथयति।

हिन्दी में अर्थ​

पुत्र को

Meaning in English

to the son