संस्कृत शब्द​ पुरा का अर्थ (Meaning of Samskrit word purA)

पुरा

वर्णविच्छेदः – प् + उ + र् + आ
अव्ययम्
  • पुरा देवलः नाम सर्वशास्त्रकोविदः धार्मिकः ऋषिः आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

पूर्वकाल में

Meaning in English

formerly, of old, in the past