संस्कृत शब्द​ पुष्पाणि का अर्थ (Meaning of Samskrit word puShpANi)

पुष्पाणि

वर्णविच्छेदः – प् + उ + ष् + प् + आ + ण् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम् द्वितीया विभक्तिः
मूलशब्दः - पुष्प
  • अर्चकः पुष्पाणि चिनोति।

हिन्दी में अर्थ​

फूलों (को)

Meaning in English

flowers