संस्कृत शब्द​ पुण्यस्य का अर्थ (Meaning of Samskrit word puNyasya)

पुण्यस्य

वर्णविच्छेदः – प् + उ + ण् + य् + अ + स् + य् + अ
  • जनाः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, किन्तु पुण्यकार्याणि कर्तुं न इच्छन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पुण्य का

Meaning in English

of merit, of virtue