संस्कृत शब्द​ प्रश्नान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word prashnAn)

प्रश्नान्

वर्णविच्छेदः – प् + र् + अ + श् + न् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया मूलशब्दः — प्रश्न
  • एतान् प्रश्नान् उत्तरयत​।

हिन्दी में अर्थ​

प्रश्न

Meaning in English

questions