संस्कृत शब्द​ एतान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word etAn)

एतान्

वर्णविच्छेदः – ए + त् + आ + न्
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • एतान् प्रश्नान् उत्तरयत​।

हिन्दी में अर्थ​

इन

Meaning in English

these