संस्कृत शब्द​ प्राणिनः का अर्थ (Meaning of Samskrit word prANinaH)

प्राणिनः

वर्णविच्छेदः – प् + र् + आ + ण् + इ + न् + अः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • वने बहवः प्राणिनः पक्षिणः च वसन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

जीव-जंतु

Meaning in English

animals