संस्कृत शब्द​ पक्षिणः का अर्थ (Meaning of Samskrit word pakShiNaH)

पक्षिणः

वर्णविच्छेदः – प् + अ + क् + ष् + इ + ण् + अः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा
  • वने बहवः प्राणिनः पक्षिणः च वसन्ति।
  • प्रसन्नाः पक्षिणः तत्र तत्र विहरन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पक्षी

Meaning in English

birds