संस्कृत शब्द​ पित्रा का अर्थ (Meaning of Samskrit word pitrA)

पित्रा

वर्णविच्छेदः – प् + इ + त् + र् + आ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • पित्रा सह पुत्रः गच्छति।

हिन्दी में अर्थ​

पिता

Meaning in English

father