संस्कृत शब्द​ फलम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word phalam)

फलम्

वर्णविच्छेदः – फ् + अ + ल् + अ + म्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • आपणं गत्वा फलम् आनय​।
  • जनाः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति, किन्तु पुण्यकार्याणि कर्तुं न इच्छन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

फल

Meaning in English

fruit