संस्कृत शब्द​ पत्न्यै का अर्थ (Meaning of Samskrit word patnyai)

पत्न्यै

वर्णविच्छेदः – प् + अ + त् + न् + य् + ऐ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् चतुर्थी विभक्तिः
मूलशब्दः - पत्नी
  • पतिः पत्न्यै उपहारं ददाति।

हिन्दी में अर्थ​

पत्नी को, पत्नी के लिए

Meaning in English

(to/for) wife