संस्कृत शब्द​ पतिः का अर्थ (Meaning of Samskrit word patiH)

पतिः

वर्णविच्छेदः – प् + अ + त् + इः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
मूलशब्दः - पति
  • पतिः पत्न्यै उपहारं ददाति।
  • एषः भवत्याः पतिः अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पति

Meaning in English

husband