संस्कृत शब्द​ पण्डिताः का अर्थ (Meaning of Samskrit word paNDitAH)

पण्डिताः

वर्णविच्छेदः – प् + अ + ण् + ड् + इ + त् + आः
बहुवचनम्
  • पण्डिताः गतासून् अगतासून् च न अनुशोचन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

बुद्धिमान

Meaning in English

wise people