संस्कृत शब्द​ पक्षिभिः का अर्थ (Meaning of Samskrit word pakShibhiH)

पक्षिभिः

वर्णविच्छेदः – प् + अ + क् + ष् + इ + भ् + इः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • सा पक्षिभिः सह अपि क्रीडितुम् इच्छति।

हिन्दी में अर्थ​

पक्षियाँ

Meaning in English

birds