संस्कृत शब्द​ पाण्डवाश्च का अर्थ (Meaning of Samskrit word pANDavAshcha)

पाण्डवाश्च

वर्णविच्छेदः – प् + आ + ण् + ड् + अ + व् + आ + श् + च् + अ
पाण्डवाः + च
  • युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः कौरवाः पाण्डवाश्च कुरुक्षेत्रयुद्धभूमौ समवेताः अभवन्।

हिन्दी में अर्थ​

पांडव और

Meaning in English

Pandavas and