संस्कृत शब्द​ इच्छन्तः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ichChantaH)

इच्छन्तः

वर्णविच्छेदः – इ + च् + छ् + अ + न् + त् + अः
  • युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः कौरवाः पाण्डवाश्च कुरुक्षेत्रयुद्धभूमौ समवेताः अभवन्।

हिन्दी में अर्थ​

इच्छा

Meaning in English

desiring