संस्कृत शब्द​ पाठम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word pATham)

पाठम्

वर्णविच्छेदः – प् + आ + ठ् + अ + म्
  • शंकरः किं करोति? किं सः खेलति?
  • न​, सः पाठम् पठति।
  • शिक्षकः पाठम् अपाठयत्।

हिन्दी में अर्थ​

पाठ

Meaning in English

lesson