संस्कृत शब्द​ नमस्काराः का अर्थ (Meaning of Samskrit word namaskArAH)

नमस्काराः

वर्णविच्छेदः – न् + अ + म् + अ + स् + क् + आ + र् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम्
  • सर्वेषां विदुषां चरणकमलयोः मम नमस्काराः।

हिन्दी में अर्थ​

नमस्कार

Meaning in English

salutations