संस्कृत शब्द​ नगरम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word nagaram)

नगरम्

वर्णविच्छेदः – न् + अ + ग् + अ + र् + अ + म्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • एकदा सः आहारम् अन्विष्यन् नगरम् आगच्छत्।

हिन्दी में अर्थ​

नगर को

Meaning in English

towards/to a city/town