संस्कृत शब्द​ अन्विष्यन् का अर्थ (Meaning of Samskrit word anviShyan)

अन्विष्यन्

वर्णविच्छेदः – अ + न् + व् + इ + ष् + य् + अ + न्
  • एकदा सः आहारम् अन्विष्यन् नगरम् आगच्छत्।

हिन्दी में अर्थ​

ढूँढ़ते हुए

Meaning in English

searched