संस्कृत शब्द​ नगरात् का अर्थ (Meaning of Samskrit word nagarAt)

नगरात्

वर्णविच्छेदः – न् + अ + ग् + अ + र् + आ + त्
एकवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — पञ्चमी
  • मम अग्रजः नगरात् आगमिष्यति, मधुरम् आनेष्यति।
  • नगरात् बहिः नदी प्रवहति।

हिन्दी में अर्थ​

नगर से

Meaning in English

from a city