संस्कृत शब्द​ नागराजः का अर्थ (Meaning of Samskrit word nAgarAjaH)

नागराजः

वर्णविच्छेदः – न् + आ + ग् + अ + र् + आ + ज् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • नागराजः वाक्यं वदति।

हिन्दी में अर्थ​

नागराजः (नाम​)

Meaning in English

Nagaraj (name)