संस्कृत शब्द​ मुनिः का अर्थ (Meaning of Samskrit word muniH)

मुनिः

वर्णविच्छेदः – म् + उ + न् + इः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • मुनिः अग्नौ जुहोति।

हिन्दी में अर्थ​

मुनि

Meaning in English

sage