संस्कृत शब्द​ मन्दिरम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word mandiram)

मन्दिरम्

वर्णविच्छेदः – म् + अ + न् + द् + इ + र् + अ + म्
  • पञ्चवादनात् आरभ्य मन्दिरम् उद्घाटितं भवति।

हिन्दी में अर्थ​

मंदिर

Meaning in English

temple