संस्कृत शब्द​ महिलाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mahilAH)

महिलाः

वर्णविच्छेदः – म् + अ + ह् + इ + ल् + आः
बहुवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा मूलशब्दः — महिला
  • महिलाः गीतानि अलिखन्।

हिन्दी में अर्थ​

महिलाओं

Meaning in English

women