संस्कृत शब्द​ गीतानि का अर्थ (Meaning of Samskrit word gItAni)

गीतानि

वर्णविच्छेदः – ग् + ई + त् + आ + न् + इ
बहुवचनम् नपुंसकलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया मूलशब्दः — गीत
  • महिलाः गीतानि अलिखन्।

हिन्दी में अर्थ​

गीत

Meaning in English

songs