संस्कृत शब्द​ महिला का अर्थ (Meaning of Samskrit word mahilA)

महिला

वर्णविच्छेदः – म् + अ + ह् + इ + ल् + आ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • महिला प्रक्षालयति।

हिन्दी में अर्थ​

महिला

Meaning in English

a woman, a female