संस्कृत शब्द​ महात्मगान्धेः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mahAtmagAndheH)

महात्मगान्धेः

वर्णविच्छेदः – म् + अ + ह् + आ + त् + म् + अ + ग् + आ + न् + ध् + एः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् षष्ठी विभक्तिः
  • सः महात्मगान्धेः अनुयायी आसीत्।

हिन्दी में अर्थ​

महात्मा गांधी के

Meaning in English

of Mahatma Gandhi