संस्कृत शब्द​ महात्मा का अर्थ (Meaning of Samskrit word mahAtmA)

महात्मा

वर्णविच्छेदः – म् + अ + ह् + आ + त् + म् + आ
  • तस्याः इच्छां ज्ञात्वा कश्चन महात्मा उक्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

महात्मा

Meaning in English

great soul, noble person