संस्कृत शब्द​ इच्छां का अर्थ (Meaning of Samskrit word ichChAM)

इच्छां

वर्णविच्छेदः – इ + च् + छ् + आं
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — द्वितीया
  • तस्याः इच्छां ज्ञात्वा कश्चन महात्मा उक्तवान्।

हिन्दी में अर्थ​

इच्छा

Meaning in English

wish