संस्कृत शब्द​ मातः का अर्थ (Meaning of Samskrit word mAtaH)

मातः

वर्णविच्छेदः – म् + आ + त् + अः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् सम्बोधनम्
  • मातः, त्वरया आगच्छतु। झटिति आगच्छतु।

हिन्दी में अर्थ​

माँ

Meaning in English

mother