संस्कृत शब्द​ मा का अर्थ (Meaning of Samskrit word mA)

मा

वर्णविच्छेदः – म् + आ
अव्ययम्
  • त्वं मा गच्छ​।
  • मृषा मा वद​।
  • चिन्तां मा करोतु, सर्वं सम्यक् भविष्यति।
  • हे बालक​! कोलाहलं मा कुरु।
  • असत्यं मा वद​।
  • व्यर्थप्रयत्नं मा करोतु, गच्छतु।
  • भवन्तः भीताः मा भवन्तु।

हिन्दी में अर्थ​

मत​, नहीं

Meaning in English

not