संस्कृत शब्द​ लङ्काम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word la~NkAm)

लङ्काम्

वर्णविच्छेदः – ल् + अ + ङ् + क् + आ + म्
  • सीतायाः अन्वेषणार्थम् आञ्जनेयः समुद्रलङ्घनं कृत्वा लङ्काम् आगतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

लंका को

Meaning in English

to Lanka