संस्कृत शब्द​ क्रीडनम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word krIDanam)

क्रीडनम्

वर्णविच्छेदः – क् + र् + ई + ड् + अ + न् + अ + म्
  • किं त्वं क्रीडनम् इच्छसि? - अहं न इच्छामि, कार्यम् अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

खेलना

Meaning in English

(to) play, playing