संस्कृत शब्द​ कूपे का अर्थ (Meaning of Samskrit word kUpe)

कूपे

वर्णविच्छेदः – क् + ऊ + प् + ए
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् सप्तमी विभक्तिः
  • एकस्मिन् दिने एकः शृगालः एकस्मिन् कूपे पतति।

हिन्दी में अर्थ​

एक कुएँ में

Meaning in English

into a well