संस्कृत शब्द​ करिष्यति का अर्थ (Meaning of Samskrit word kariShyati)

करिष्यति

वर्णविच्छेदः – क् + अ + र् + इ + ष् + य् + अ + त् + इ
एकवचनम् प्रथम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • उत्तमसमाजनिर्माणदिशि कार्यं करिष्यति।

हिन्दी में अर्थ​

करेगा/करेगी

Meaning in English

will do