संस्कृत शब्द​ कन्यायाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word kanyAyAH)

कन्यायाः

वर्णविच्छेदः – क् + अ + न् + य् + आ + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् षष्ठी विभक्तिः
  • कन्यायाः ऋते अन्यस्मात् मम मृत्युः न भवेत्।

हिन्दी में अर्थ​

कन्या की

Meaning in English

girl's (unmarried)