संस्कृत शब्द​ कलमेन का अर्थ (Meaning of Samskrit word kalamena)

कलमेन

वर्णविच्छेदः – क् + अ + ल् + अ + म् + ए + न् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — तृतीया
  • रचना कलमेन पत्रं लिखति।

हिन्दी में अर्थ​

कलम से

Meaning in English

with pen