संस्कृत शब्द​ कक्षा का अर्थ (Meaning of Samskrit word kakShA)

कक्षा

वर्णविच्छेदः – क् + अ + क् + ष् + आ
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा मूलशब्दः — कक्षा
  • कक्षा शून्या अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

कक्षा

Meaning in English

classroom